Етика публікацій

Ключові засади професійної етики в роботі редакційної колегії

Редакційна колегія електронного періодичного міждисциплінарного наукового видання «Підприємництво та управління розвитком соціально-економічних систем»  несе відповідальність за публікацію авторських творів, що ґрунтується на дотриманні основоположних принципів:

 • приймаючи статті до публікації редакційна колегія наукового видання керується достовірністю даних і науковою значимістю представленої роботи;
 • редакційна колегія оцінює інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних вподобань, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів;
 • неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї представлених до оприлюднення матеріалів, впродовж проведення процедури рецензування та редагування є конфіденційними, і не можуть бути використані учасниками процесу;
 • редакційна колегія відхиляє публікацію матеріалів, якщо є підстави вважати їх плагіатом;
 • редакційна колегія розглядає претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а у разі конфліктної ситуації вживає заходи для відновлення порушених прав.

 

Етичні принципи роботи рецензента:

 • рецензент проводить наукову експертизу авторських матеріалів, керуючись принципом неупередженості;
 • рецензований рукопис є конфіденційним документом, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції;
 • рецензент зобов’язаний представити об’єктивну і аргументовану оцінку опрацьованим результатам дослідження. Персональна критика учасника неприйнятна;
 • неопубліковані дані, що містяться в поданих на розгляд рукописах, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей;
 • рецензент, який не має, на його думку, достатньої кваліфікації для оцінки рукопису, або не може бути об’єктивним в силу певних обставин, повинен повідомити про це редактору з клопотанням про виключення його з процесу рецензування даного рукопису.

 

Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) несе повну відповідальність за новизну та достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких вимог:

 • автори статті повинні надавати достовірні результати власних досліджень. Сфальсифіковані твердження неприйнятні;
 • автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, зокрема й неоформлені належним чином цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні;
 • визнання внеску усіх осіб, що так чи інакше були причетними до проведеного дослідження, зокрема, у статті повинні бути представлені посилання на роботи, що використовувалися у процесі проведення дослідження;
 • автор не повинен подавати рукопис, який був надісланий в інший журнал і перебуває на розгляді, а також статтю, що вже опублікована в інших джерелах;
 • співавторами статті повинні бути зазначені всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження. До співавторів неприпустимо включати осіб, які не брали участь у дослідженні;
 • якщо автором виявлені суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен в якомога стисліші терміни повідомити про це редакцію журналу.

Редакційна колегія не несе відповідальність за думки, судження, результати і висновки, що зроблені авторами статей та надруковані у журналі. Вони можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

У разі виникнення спірних питань потрібно звернутися до редакції.